معلومات مختصر درباره مدیریت عمومی ارتباط فرهنگی پوهنتون کابل

  مدیریت عمومی ارتباط خارجه و امورفرهنگی در میزان سال 1338 ه.ش در چوکات تشکیل پوهنتون کابل گنجانیده شد، این مدیریت که در حقیقت وسیله ارتباط بین پوهنتون کابل و نماینده گی های کلتوری و سیاسی داخلی و خارجی با پوهنتون های جهان میباشد. مدیریت مذکور مکلف به اجرای و ظایف ذیل است

  • فراهم آوری تسهیلات تهیه پاسپورت و اخذ ویزه از سفارت خانه ها به مقام وزارت و سایر کارمندان جهت سفر های رسمی به داخل و خارج از کشور
  • تامین ارتباط کاری با وزارت امور خارجه مخصوصاً دفاتر قونسلی غرض اجراات مربوطه.
  • ارسال گزارش های ارائه شده از مسافرت های رسمی هئیت رهبری و کارمندان اداره در ختم سفر به اداره امور کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
  • فراهم آوری تسهیلات سفر برای استادان و کارمندان موسسات تحصیلی جهت اشتراک در کنفرانس ها ، سیمینار ها ، ورکشاپ ها ، سمپوزیم ها ، سیر های علمی و مشاهداتی و کورس های آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور.
  • ترتیب و تنظیم مسوده پروتوکول ها ، تفاهم ناهه و قراردادها علمی و فرهنگی که از طریق موسسات ریاست پوهنتون کابل کشور با دول خارجی عقد میگردد.
  • تطبیق و تحقیق قرار دادهای علمی پوهنتون کابل یا پوهنتون های داخلی و خارجی کشور.
  • ترتیب دعوت نامه های استادان و متخصصین خارجی به منظور تدریس ، همکاری های علمی و تخنیکی با موسسات ریاست پوهنتون کابل کشور.
  • .هماهنگ ساختن امور کاری با وزارت خارجه ، کمیسیون اصلاحات اداری و سایر مراجع ذیربط جهت اجراات به موقع.