بیو گرافی آمر دفتر رییس احمد فواد فیاضی

E_mail: ahmadfawadfaizi@yahoo.com

Phone:  0700283381

احمد فواد فیضی ولد عبدالظاهر متولد سال 1358 مطابق  1979 دوره ابتدایی خویش را درلیسه عالی امیر شیرعلی خان وثانوی را درلیسه عالی حبیبیه ودوره عالی خویش را در لیسه عالی باختر ولایت بلخ به پایان رسانیده .

 لیسانس را  درپوهنحئی زراعت پوهنتون کابل درسال 1386 از دیپارتمنت علوم نباتی (اگرانومی) به سویه لیسانس فارغ گردیده است .

از سال 1377 الی 1382 درمدیریت عمومی محصلان ودرسال 1382الی 1387درسکرتریت معاونیت اداری  ،سکرتریت ریاست  ،مدیریت عمومی ارتباط خارجه وامور فرهنگی ودرسال 1387الی 1390 مدیرعمومی تدریسی پوهنحئی زراعت واز سال 1390 الی اکنون بحیث آمر دفتر ریاست پوهنتون کابل ایفای وظیفه مینماید.