معرفی مختصر آمریت دفتر

آمریت دفتر ریاست پوهنتون کابل درتشکیل سال 1390منظور شده وزارت محترم تحصیلات عالی وسیستم اصلاحات اداری وخدمات ملکی تثبیت وبعداز امتحانات رقابت آزاد تعین بست گردیده اند .

این آمریت با داشتن چهار مدیریت های عمومی وچهار مدیریت های  اجرائیه درتشکیل ریاست پوهنتون کابل وظایف خویش را مطابق لایحه ومقررات به پیش میبرند .

  1. مدیریت عمومی اسناد وارتباط :

این مدیریت عمومی ارتباط بین مقام ریاست پوهنتون وموسسات داخلی وخارجی ان توسط مدیریت عمومی اسناد وارتباط که مستقیما تحت نظر آمر دفتر ریاست پوهنتون کار مینماید تامین وبرقرارمی شود علاوه بر این مدیریت عمومی اسناد وارتباط وظیفه دارد که :

1-اوامر ،دساتیر،هدایات فیصله ها وغیره امور مربوطه را به امر امریت دفتر مقام ریاست پوهتون وبه مراجع ذیعلاقه  اخبار وارجاع نماید.

2-پیشنهادات ،عرایض ومکابتیب وارده را به تفام ریاست بنمظور اخذ هدایات واجراات لازم تقدیم مینماید. مدیریت عمومی اسناد وارتباط دو مدیریت های دیگر یعنی مدیرت پذیرش واسناد محرم را زیر اثر دارد که وظایف ذیل رااجرا می نمایند.

مدیریت پذیرش : مدیریت پذیرش مستقیما تحت نظر مدیریت عمومی اسناد وارتباط فعالیت می نماید که فعلیت ان قرار ذیل میباشد .

  • اخذ احکام وعرایض مراجعین در کدر علمی پوهنتون کابل .
  • گرفتن وارده وصادره یومه .
  • تایپ مکاتیب،پیشنهادات واستعلام ها طبق هدایت ثبت ارسال ان به مراجع مربوطه .
  • ترتیب وتنظیم فایل های دفتر .
  • ثبت فرامین مقام ریاست جمهوری ،تصاویب شورای عالی وزارت تحصیلات عالی گزارشات ومینوت ها.

مدیریت اسناد محرم :

مدیریت اسناد محرم مستقیما تحت نظر مدیریت عمومی اسناد وارتباط فعالیت مینماید وفعالیت ان قرار ذیل بوده.

  • تکثیر فرامین واحکام ریاست جمهوری بعداز اخذ هدایت مقام ریاست پوهنتون ونظر مدیریت عمومی اسناد وارتباط .
  • تکثیر اسناد محرم بعداز اخذ احکام مقام ریاست .

مدیریت عمومی ارتباط خارجه وامور فرهنگی :

مدیریت عمومی ارتباط خارجه وامور فرهنگی متشکل از دو بست بوده یکی مدیرت عمومی ارتباط خارجه وامور فرهنگی تحت نظر آمریت دفتر پلان کاری خویش را به پیش برده ونیزتامین ارتباط پوهنتون کابل با پوهنتون های که تمامیت دارد درارتباط میباشداز قبیل ( پوهنتون های مطالعات خارجی بیجینگ ،پوهنتون اتروب ملبورناسترالیا،پوهنتون تالین ،پوهنتون تخنکی برلین ،پوهنتون بال استیت ایالات متحده امیکا،پوهنتون زراعتی توکیوجاپان وچندین کشور دیگر).

 دومی مدیریت تمامیت ها وقرار داد ها میباشد تحت نظر مدیر عمومی ارتباط خارجه وامور فرهنگی وظایف خویش راانجام داده ودر تهیه قرارداد های علمی وفرهنگی وتحریر مکاتیب دفتر وتنظیم روابط داخلی پوهنحئی ها ،فایلنگ ،حل مشکل مراجعین دفتر طبق پلان کاری  مدریریت انجام میدهد.

مدیریت عموی آرشیف :

این مدیریت مانند سایر مدیریت های دیگر متشکل از یک مدیریت عمومی ودو مدیریت های دیگرمیباشد ومطابق لایحه وظایف مدیریت عمومی تحت نظر امریت دفتر تمام پروسه کاری خویش را به پیش برده ومدیریت های اسناد جاریه که از نام او پیدااست تمام اسناد که مواصلت مینماید واز پوهنتون خارج میشود از طریق دفتر آرشیف به مراجع ان ارسال میگردد دومی مدیریت مخذن که تمام اسناد محرم مربوط دفاتر پوهنتون ثبت ودران به طور دوامدار نگهداری میگردد.

مدیریت اجرائیه ریاست پوهنتون :

این مدیریت تمام ملاقات های رییس وارتباتاط ان را تنظیم مینماید وهمچنان تنظیم سفرهای رئیس پوهنتون را بدوش دارد ونیز سه مدیریت دیگر یعنی مدیریت اجرائیه معاونیت علمی ،مدیریت اجرائیه معاونیت مالی واداری ومدیریت اجرائیه امور محصلان که وظایف شان مشابیع میباشد درتشکیل آمریت دفتر ایفای وظیفه مینماید.