زندگی نامه مختصر عیدمحمد " محمدی " آمرنشرات

 

زندگی نامه مختصر عیدمحمد " محمدی " آمر نشرات

Email: Eidmohammad_m@yahoo.com

Mobile: +93 0775540322

عیدمحمد « محمدی»  فرزند سید محمد در سال 1368 مطابق 1989 در ولایت پروان دیده به دنیا گشوده است. موصوف تعلیمات ابتدائی و متوسط را در مربوطات ولایت پروان و دورۀ  لیسه را در لیسه عالی نادریه شهرکابل به اکمال رسانیده اند. آقای محمدی بعد از سپری نمودن امتحان ملی کانکور در سال 1387 شامل پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل گردیده و در سال 1392 از آن پوهنځی به سطح لیسانس فارغ التحصیل گردیده است. بعداً نامبرده در سال 1395 از طریق رقابت آزاد در برنامۀ ماستری مدیریت آموزشی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل شامل و در سال 1397 از برنامۀ متذکره موفقانه فارغ التحصیل گردید.

ایشان در پست های مختلف در ادارات دولتی و خصوصی ایفای وظیفه نموده، در ابتدأ در سال  1387 بحیث کارمند در مربوطات وزارت معارف تقرر یافته و تا سال 1390 در مربوطات آن وزارت به وظیفه خویش ادامه داده است.  سپس، موصوف در سال 1390 از طریق رقابت آزاد بحیث مدیر استخدام ریاست پوهنتون کابل مقرر گردیده و به مدت دو سال را در آن اداره مصدر خدمت به مردم و جامعه علمی کشور قرار گرفته است. آقای محمدی از سال 1392 الی اکنون به صفت آمر نشرات پوهنتون کابل اجرای وظیفه می‏نماید.