زندگی نامه مختصر عیدمحمد " محمدی " آمرنشرات - پوھنتون کابل

زندگی نامه مختصر عیدمحمد " محمدی " آمرنشرات

 

E.mail: Eidmohammad_m@yahoo.com

Mobile : +93 0775540322

عیدمحمد " محمدی " فرزند سید محمد درسال 1368 مطابق 1989 درولایت پروان دیده به دنیا گشود ه تعلیمات ابتدای ومتوسط را درمربوطات ولایت پروان ودوره عالی را درلیسه عالی نادریه شهرکابل به اکمال رسانیده است . پس ازآن درسال 1387 شامل پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل گردیده ودرسال 1392 ازآن پوهنحی فارغ التحصیل گردیده است .

نامبرده درسال  1387 درمربوطات وزارت معارف مقرر وتا 1390 درمربوطات آن وزارت به وظیفه خویش ادامه داده وبعدا درسال 1390  الی 1392 بحیث مدیراستخدام آمریت منابع بشری ریاست پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است وازسال 1392 الی اکنون بصفت آمرنشرات پوهنتون کابل اجرای وظیفه می نماید.