آ مریت نشرات پوهنتون کا بل

گوشه یی از تعمیر آمریت نشرات

آمریت نشرات بنابر نیاز پوهنتون کابل در سال 1339 به نام مدیریت مواد درسی در چوکات این پوهنتون ایجاد شدو تا اکنون وظیفه ی طبع و نشر کتاب های درسی، ممد درسی و سایر فعالیتهای نشراتی را به دوش دارد.

دیدگاه

شناسایی به عنوان یک موسسه ی پیشتاز طباعتی در سطح پوهنتون کابل و فراتر از آن.

وظیفه

  1.  انجام همه نیاز های طباعتی پوهنځی ها و ادارات مرکزی پوهنتون کابل.
  2. جمع آوری و فهرست نمودن مقاله ها و کتاب های درسی برای کمیته های ارزیابی و نشرات، و توزیع مجله ی علمی به موسسات داخل و بیرون از پوهنتون.
  3. تدویر کمیته های ارزیابی مقاله های علمی و پژوهشی و نشرات.
  4. چاپ مقاله های علمی و پژوهشی در مجله ی علمی.
  5. چاپ کتاب ها، لکچرنوت ها، انواع کارت ها و سایر اسناد.
  6. تدویرمحافل، سمینار ها و ورکشاپ ها در ادیتوریم و تالار نشرات.
  7. کار بالای برنامه های دراز مدت ارتقاع مطبعه ی پوهنتون کابل به یک مطبعه ی عصری و مجهز.

هدف ها

  1. تشویق و تقویت معیارهاي بلند طباعتی و نشراتی.
  2. ارایه ی خدمات دوامدار نشراتی و سازماندهی آموزش های تکنیکی برای کارمندان و کارگران بخش طبع و نشر.

تشکیل اداری

آمریت نشرات متشکل از مدیریت عمومی طباعتی، مدیریت عمومی مجله ی علمی، و مدیریت سمعی و بصری میباشد.

  1. مدیریت عمومی طباعتی

مطبعه ی پوهنتون کابل درسال 1339 ایجاد شد. در سالهای اخیر این مطبعه به کمک سفارت جمهوری اسلامی ایران تجهیز گردید. نخست یک پایه ماشین افسیت سپید ماستر دو ورقی CP ترونیک و یک پایه ماشین برش پولار 90 دیجیتل و سپس یک تعداد ماشین آلات قبل از چاپ ارکولیست CTF و بعد از چاپ در اختیار آن مدیریت قرار داده شد. این مدیریت مسوولیت آماده سازی و چاپ کتاب های درسی، ممددرسی، لکچرنوت ها، انواع کارت های محصلین، مامورین، کتابخانه، کارت و سایط و فورمه ها را به دوش داشته و به همین گونه فوتوکاپی سوالات امتحانات و سایر نیاز های طباعتی پوهنځی ها و ادارات مرکزی پوهنتون کابل را نیز انجام می دهد.