زلمی احمدزی

 

زلمی  احمدزی

درجۀ تحصیل: MS

 

 

اسم : زلمی

تخلص: احمدزی

سالزاد :۱۹۶۰

زادگاه : قریه سیدفضل قوم روداحمدزایی ولسوالی احمدآبا ولایت پکتیا

درجه تحصیل : ماستر

رتبه علمی : پوهاند

سال شمول در کادر: ۱۳۶۸

مسؤلیت های علمی درپوهنتون: ریس پوهنحی فزیک وآمردیپارتمنت الکترونیک

عضویت درشوراها: عضو شورای علمی پوهنتون کابل ، عضوشورای علمی پوهنحی فزیک وعضو کمیته تقرروانفکاک پوهنتون کابل

اثارعلمی چاپ شده: ۱۱

اثاراماده چاپ: ۱

مقاله های علمی چاپ شده: ۱۲

شماره تماس : ۰۷۷۶۲۲۷۲۸۴