دیپارتمنت فزیک نظری

دیپارتمنت فزیک نظری یکی از دیپاتمنت های پوهنحی فزیک بوده که بعد از ایجاد پوهنحی فزیک در سال ۱۳۹۵ ایجاد گردید. دیپارتمنت فزیک عمومی ونظری فعلا فارغ ده نبوده هنوز نصاب درسی  آن طی مراحل نگردیده  ولی تلاش ها در رابطه به ترتیب نمودن نصاب درسی  وطی مراحل آن جریان دارد.

دیپارتمنت فزیک نظری دارای ۵ تن استاد میباشد که از جمله سه تن  به درجه ماستر و دو تن به درجه لیسانس وازآن جمله یک پوهنوال ، دوپوهنمل ود وتن پوهیالی مصروف تدریس میباشند.