رفیع الله صاحب زاده

 

نام:رفیع الله   صاحب زاده

تخلص: صاحب زاده

سالزاد:1368

زادگاه: کابل

درجۀ تحصیل: لیسانس

رتبۀ علمی: پوهیالی

سال شمولیه کدر: ۱۳۹۴

مسولیت های علمی در پوهنتون: عضوه علمی دیپارتمنت فزیک الکترونیک

اثر های علمی چاپ شده :

- ندارم

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- یک اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-  ندارم

شماره تماس: 0787539799