دیپارتمنت فزیک آتوم وهسته

دیپارتمنت فزیک آتوم وهسته یکی از دیپاتمنت های پوهنحی فزیک بوده که بعد از ایجاد پوهنحی فزیک در سال ۱۳۹۵ ایجاد گردید. دیپارتمنت آتوم وهسته فعلا فارغ ده نبوده هنوز نصاب درسی  آن طی مراحل نگردیده  ولی تلاش ها در رابطه به ترتیب نمودن نصاب درسی  وطی مراحل آن جریان دارد.

دیپارتمنت فزیک هسته ای دارای ۷ تن استاد میباشد که از جمله۲ تن استادان به درجه دوکتورا ، ۳ تن به سویه ماسترو ۲ تن به درجه لیسانس  از آن جمله یک پوهاند،دو پوهنمل ،سه پوهنیار  ویک پوهیالی مصروف تدریس میباشند.