جعفر نجفی راد

جعفر نجفی راد

درجه تحصیل: لیسانس

اسم: جعفر

تخلص: نجفی راد

زاد سال: ۱۳۷۵ ه ش

زادگاه: وردک

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: نامزد پوهنیار

سال شمولیت در کادر علمی: 1397 ه ش

مسولیت های علمی در پوهنتون: استاد

عضویت در شورا ها:  عضو شورای علمی دییپارتمنت فزیک و الکترونیک

آثار علمی: 1

اثر علمی آماده چاپ: 0

مقالات علمی: 0

شماره تیلفون: 0797922033

ایمیل: jaafar.najafirad@ku.edu.af