کریم الله علم خیل

 

کریم الله علم خیل

درجۀ تحصیل: ماستر

 

 

 

نام: کریم الله

تخلص: علم خیل

سال تولد: 1332

محل تولد: پل علم ، لوګر

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهاند

سال شمول به کدر: ۱۳۶۰

مسؤلیت های علمی در پوهنتون: معاون پوهنځی فزیک وآمر دیپارتمنت فزیک هسته ای  واتومی

عضویت در : شورای علمی پوهنځی، شواری علمی پوهنتون، کمیته ترفیعات علمی

آثارعلمی چاپ شده :

- 18 اثر

آثارعلمی آماده به چاپ:

- دو اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-  13 مقاله

شماره تماس: 0799216933