بکتاش امینی

 

 بکتاش امینی

درجۀ تحصیل: لیسانس

 

 

نام: بکتاش

تخلص: امینی

سال تولد: ۱۳۷۱

محل تولد: کابل

درجۀ تحصیل: لیسانس

رتبۀ علمی: پوهیالی

سال شمول به کدر: ۱۳۹۵

مسؤلیت های علمی در پوهنتون:

عضویت در : شورای علمی فزیک نظری کمیته E-Learning و کمیته فرهنگی.

آثارعلمی چاپ شده :

آثارعلمی آماده به چاپ:

- ۰

مقاله های علمی چاپ شده:

- ۰

شماره تماس: 0704959504

ایمیل:baktashaminii1@gmail.com