ولي ګل افغان

نام:ولي ګل افغان

تخلص: افغان

سالزاد:۱۳۷۱

زادگاه: ولسوالی احمداباء (قریه کامران خیل) ولایت پکتیا

درجۀ تحصیل: لیسانس

رتبۀ علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: ۱۳۹۴

مسولیت های علمی در پوهنتون: عضوه علمی دیپارتمنت فزیک هستوي

عضویت در : کمیته اموزش الکترونیکی پوهنتون کابل

اثر های علمی چاپ شده :

- ندارم

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- یک اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-  ندارم

شماره تماس: 7490954307