عاصمه شاداب

 

عاصمه  شاداب

درجۀ تحصیل:  ماستر

 

 

 

نام: عاصمه  شاداب

تخلص: شاداب

سالزاد: 1360

زادگاه: کابل

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهنیار

سال شمول به کدر:1385

مسولیت های علمی در پوهنتون:

عضویت در : شورای علمی پوهنحی، کمیته تضمین کیفیت، کمیته E-Learning

اثر های علمی چاپ شده :

  •  1اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

  •  1 اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

  • 2 مقاله

شماره تماس: +93700663630

ایمیل آدرس: asimashadab@gmail.com