رجب علی خاوری

 

 

رجب علی خاوری

درجۀ تحصیل:  ماستر

 

 

نام: رجب علی خاوری

تخلص: خاوری

سالزاد: 1346

زادگاه: بامیان

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهندوی

سال شمول به کدر: 1381

مسولیت های علمی در پوهنتون:  عضو دیپارتمنت فزیک برق و الکترونیک پوهنحی فزیک

عضویت درکمیته : مسئول کمیته تظمین کیفیت، نماینده در کمیته نشرات پوهنتون

اثر های علمی چاپ شده :

- 11 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- دو اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

- 9 اثر

شماره تماس: 0744413370