فریبا احدیار

 

  فریبا   احدیار

درجۀ تحصیل: MS

 

 


نام: فریبا

تخلص: احدیار

سالزاد: 1354

زادگاه: پراوان

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهنوال

سال شمول به کدر:1381

مسولیت های علمی در پوهنتون:  آمر دیپارتمنت فزیک نظری

عضویت در : شورای علمی پوهنحی، کمیته نظم و دسپلین، بورد نشراتی مجله علمی پوهنتون کابل

اثر های علمی چاپ شده :

  • 10 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

  • 1 اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

  • 10 مقاله

شماره تماس: 93782376260+

ایمیل آدرس: Fahadyar500@gmail.com