رویا سدید

 

   رویا  سدید

درجۀ تحصیل: MS

 

 

تخلص: سدید

سالزاد: 1352

زادگاه: پراوان

رتبۀ علمی: پوهنمل

سال شمول به کدر:1381

مسولیت های علمی در پوهنتون:  

عضویت در : شورای علمی پوهنحی

اثر های علمی چاپ شده :

  • 2 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

  • 1 اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

  • 4 مقاله

شماره تماس:+93782788948