احمد سجاد

 

 احمد سجاد

درجۀ تحصیللیسانس

 

 

تخلص: نظری

سالزاد: 1367

زادگاه: شهر کابل

رتبۀ علمی: پوهیالی

سال شمول به کدر: 1394

مسولیت های علمی در پوهنتون:

عضویت در : کمیته تضمین کیفیت، کمیته فرهنگی و کمیته E-Learning

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

شماره تماس: 0797866875