دیپارتمنت فزیک الکترونیک

دیپارتمنت فزیک الکترونیک یکی از دیپاتمنت های پوهنحی فزیک بوده که بعد از ایجاد پوهنحی فزیک در سال ۱۳۹۵ ایجاد گردید. دیپارتمنت الکترونیک فعلا فارغ ده نبوده هنوز نصاب درسی  آن طی مراحل نگردیده  ولی تلاش ها در رابطه به ترتیب نمودن نصاب درسی  وطی مراحل آن جریان دارد.

دیپارتمنت فزیک الکترونیک دارای ۵ تن استاد میباشد که از جمله ۴ تن استادان به درجه ماستر ۱ تن به درجه لیسانس از آن جمله یک پوهاند ،یک پوهنوال دوپوهنیارویک پوهیالی مصروف تدریس میباشند.