اهداف

آهداف پوهنحی فزیک

باایجادپوهنحی ساینس درسال ۱۳۲۱ دیپارتمنت فزیک نیزجهت تربیه متخصصین فزیک ومعلمین فزیک برای مکاتب ثانوی همان زمان ایجادگردید.چون فزیک اساس وبنیاد ساینس وتکنالوژی را تشکیل می دهدوموارد استعمال زیاددرتمام بخش های علوم تخنیکی وانجینیری وغیره داردبنابران تعلیم وآموزش دررشته فزیک برای پیشرفت ساینس وتکنالوژی ضروری وحتمی است .بنابراین نیازمندی های دیپارتمنت فزیک درسال ۱۳۹۵ به پوهنحی مستقل فزیک درچوکات پوهنتون کابل ارتقانمود.باگذشت زمان توسعه تخنیک وانکشاف ساینس وتکنالوژی وهمچنان انکشاف معارف وتحصیلات عالی در افغانستان مسایل وپرابلم های جدیددرمقابل پوهنحی فزیک قرارداردکه باید درجستجو حل آنها باشیم لذا به فارغان رشته فزیک درجامعه نیازمندی های زیادی موجوداست.باتوجه به نکات فوق الذکر اهداف عمده واساسی پوهنحی فزیک عبارت انداز:

۱. تربیه واموزش متخصصین رشته فزیک.

۲. تربیه استادان فزیک برای پوهنتونهای دولتی وخصوصی.

۳.تربیه متخصصین برای کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان.

۴.تربیه استادان برای مؤسسات تربیه معلم (دارالمعلمین ها) افغانستان.

۵.تربیه استادان برای مراکز ساینس مرکزووالایات.

۶.تربیه محقیقین برای اکادمی علوم افغانستان.

۷.تربیه استادان برای مؤسسات عالی نظامی افغانستان (اکادمی نظامی ،پوهنتون هوایی واکادمی پولیس).

۸.تربیه متخصصین درعرصه انرژی های مختلف.

۹.تربیه متخصصین برای وزارت محترم معادن وپطرولیم.

۱۰.تربیه متخصصین ومؤلفین برای انکشاف نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف افغانستان.

۱۱.تربیه متخصصین درعرصه رادیولوژی ،اندوسکوپی واولتراسوند.