پروفایل اساتیدزلمی  احمدزی

د رجه تحصیل : ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر...

کریم الله علم خیل

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر...

فریبا احدیار

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر...

بلقیس حلیمی

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

عاصمه  شاداب

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

رویا سدید

د تحصیل کچه: ماستر

رتبه علمی: پوهنمل

دیپارتمنت:

بيشتر..

احمد سجاد نظری

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

رجب علی خاوری

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر...

بکتاش امینی

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد رحمت الله  تنها

د رجه تحصیل: : ماسټر (عنقریب ډاکټر)

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

غازي محمد  اندړ

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

داود  میرزایی

د رجه تحصیل: دوکتورا په هستوی فزیک

رتبه علمی: پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

ولي ګل افغان 

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

رفیع الله   صاحب زاده

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

جواد  احمدی

د رجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

 جعفر نجفی راد

د رجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: نامزد پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...