دیپارتمنت ها

معرفی عمومی هر دیپارتمنت بطور جداگانه: پوهنځی فزیک داری سه دیپارتمنت به نام های فزیک نظری وعمومی،فزیک هسته ای واتومی والکترونیک ایجاد ګردیده است،که فارغ ده نمی باشد وکوریکولیم آن هنوزساخته نشده است.

 

  • تعداد اساتید دیپارتمنت الکترونیک(۵)اساتید.آمرآن پوهاند احمدزی ازفزیک هسته ای(۵)اساتید.آمرآن پوهاند علم خیل وازفزیک عمومی ونظری(۵)اساتید وپوهنوال فریبا احدیارآمرآن.
  • سال تاسیس (۱۳۹۵)
  • فعالیت ها :ازاینکه پوهنځی فزیک جدیدا درچوکات پوهنتون کابل به فعالیت آغازنموده اکنون تقسیمات محصلین به دیپارتمنت های سه ګانه صورت نګرفته است.

تعداد محصلین: طبقه ذکور،(۲۶۷)طبقه اناث (۱۰۸)و مجموع(۳۷۵)