وضعیت فعلی

1.  پوهنځی (فزیک) پوهنتون کابل در حال حاضر با داشتن (۱۵) استاد، در (پوهنځی) به تربیه (محصل) که از آنجمله (۲۶۷) پسر و (۱۰۸) دختر است مصروف میباشد.

2.  از لحاظ فزیکی پوهنځی (فزیک) دارای (۴) اطاق درسی، (۸) اطاق دفتر استادان، (۰) استدیوی مهندسی، (۱) اطاق بزرگ که (۵) لابراتوار و یک شاپ میخانیک در بین آنها تنظیم گردیده است، یک کتابخانه که مجهز به (۲۵۰۰جلد کتاب فقط دررشته فزیک دارد.) جلد کتاب معاصر در عرصه های مختلف (۰) و یک آدیتوریم که گنجایش در حدود (۰) نفرا دارد، میباشد.

کتابخانه پوهنځی (فزیک) در وضیعت خیلی خراب قرار دارد که کتاب های آن مشمول کتاب های درسی، ماخذ و منول میباشد.

3. پلان استراتیژیک پوهنځی (فزیک)

باایجاد پوهنځی ساینس درسال(۱۳۲۱)دیپارتمنت فزیک نیزجهت تربیه متخصصین فزیک ومعلمین فزیک برای مکاتب ثانوی ایجادګردید ودرین عرصه خدمات شایان را انجام داده است،حال که۷۴سال ازهمان زمان میکذرد نیازبه متخصصین علم فزیک درادارات وزارت خانه های مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان طورروزافزون افزایش می یابد بنابرایجابات زمان به ضرورت مبرم تربیه ای کادرها رشته فزیک پوهنځی فزیک درچوکات پوهنتون کابل درسال۱۳۹۳تاسیس ودربرج اسد ۱۳۹۵با تقررئیس این پوهنځی ، پوهنځی فزیک عملا شروع به فعالیت نموده ودرچوکات این پوهنځی سه دیپارتمنت ایجادگردیده است.اگروزارت تحصیلات عالی دراکمال وتجهیزلابراتوارهای تحقیقی وسایرلوازم درسی توجه وکمک لازم نماید وهمچنان کادرعلمی به سویه دکتورا جذب نمایم ما درنظرداریم برنامه ماستری رادرپوهنځی فزیک ایجادنمایم تا بتوانیم کادرعلمی پوهنتون های کشوروسایرعلاقمندان راتربیه نمایم ،ما می خواهیم 1وهنځی فزیک را ازطریق شناخت وتشخیص موادرادیواکتیوبا همکاری وزارت محترم معادن وپطرولیم،تجزیه وتحلیل منرال ها وسنگ های قیمت درلابراتوارهای گمرکات وزارت محترم مالیه ودرقسمت تحلیل کمی وکیفی اموال تجارتی خصوصا موادنفتی ازنگاه کثافت آن به یک نهاد عاید آورتبدیل نمایم.

تحکیم ارتباط تسلسل عمودی وافقی وهمچنانآماده ساختن مفردات وکورس پالیسی مضامین مختلف این پوهنځی،استفاده ازوسایل صوتی وتصویری درپروسه تدریس آماده ساختن وتجهیزبیشترلابراتوارها،سعی وتلاش بیشتربرای معیاری وغنی ساختن کتابخانه پوهنځی فزیک ازلحاظ علمی وفزیکی،توجه بیشتربه چاپ ونشرکتاب های درسی ولکچرنوت های استادان این پوهنځی تا مشکلات محصلان ازناحیه نبود وکمبود کتاب های درسی وممددرسی مرفوع کردیده وشیوه تدریس را بهبودببخشد،استادان این پوهنځی معارها راپیوسته بازنګری ودرتطبیق آن تاحد امکان تلاش به خرچ دهد.

پوهنځی فزیک فعلا یک اسیستانت تخنیکی دارد که به هیچ وجه با امورپنج لابراتواررسیدګی کرده نمی تواند،ما اینموضوع را پیګیرینموده تا حد اقل سه یا چهاربست دیګراسیستانت تخنیکی را ازمنابع بشری پوهنتون به دست آورده ودرآن بست ها اشخاص وافراد شایسته را مقرروتوظیف نمایم.

پوهنځی فزیک درنظرداردکه نظربه ضرورت لابراتوارهای فزیک اتوم وحرارت یا ترمودینامیک را ایجاد نماید ایجاد لابراتورکمپیوتر یا کمپیوترلب درچوکات پوهنځی فزیک اعمارتعمیرمجهزبرای پوهنځی فزیک بلند بردن سویه علمی وتحصیلی اعضای کادرعلمی جزپلاناستراتیژیک این پوهنځی می باشد.

4. نصاب درسی (پوهنځی فزیک به سیستم کریدت می باشد).

وضیعت استادان:

در پوهنځی (فزیک) به تعداد (۱۵) استاد عملاً مصروف تربیه اولاد وطن میباشد که از آنجمله به تعداد (۰) نفر به سویه دوکتورا، به تعداد (۱۰) نفر به سویه ماستر و به تعداد (۵) نفر به سویه لیسانس میباشند. تقسیم بندی استادان به اساس رتبه علمی طبق قانون تحصیلات عالی کشور به ترتیب ذیل میباشد.

پوهاند: طبقه ذکور(۲) طبقه اناث (۰)و مجموع(۲)

پوهنوال:طبقه ذکور(۰) طبقه اناث (۱)و مجموع(۱)

پوهندوی:طبقه ذکور(۱) طبقه اناث (۰)و مجموع(۱)

پوهنمل:طبقه ذکور(۱) طبقه اناث (۱)و مجموع(۲)

پوهنیار:طبقه ذکور(۳) طبقه اناث (۲)و مجموع(۵)

پوهیالی:طبقه ذکور(۴)طبقه اناث (۰)و مجموع(۴)

 قابل یاد آوری است که به تعداد (یک) نفر استاد این پوهنځی در پوهنتون های خارج کشور مانند (جرمنی) مصروف ادامه تحصیلات عالی دوکتورا میباشند. با بازگشت استادان تعداد مجموعی استادان این پوهنځی بالغ بر (۰) نفر استاد میگردد.

وضیعت فارغ التحصیلان

وضیعت فارغ التحصیلان پوهنځی فزیک را میتوان در دو بخش مطالعه کرد.

الف – آنانکه بعد از فراغت به اشتغال پرداختند.

ب – آنانکه مصروف ادامه تحصیلات عالی گردیدند

در بخش الف (تمام اسنادومدارک پوهنځی ساینس قبلی ،فعلا درپوهنځی کیمیا می باشد درزمینه احصائیه دردسترسی پوهنځی فزیک ګذاشته نشده است).

در بخش ب (دراین موردازطرف پوهنځی کیمیا معلومات به دسترسی پوهنځی فزیک داده نشده است).