تاریخچه

تاریخچه:

پوهنځی فزیک فعلی در چوکات پوهنځی ساینس پوهنتون کابل درسال ۱۳۲۱ درپوهنتون کابل به حیث دیپارتمنت فزیک تأسیس وشروع به فعالیت نمود و مفکوره تآ سیس پوهنځی علوم طبیعی وقتی به میان آمد ،که کمبود استادان نظربه ازدیاد روزافزون شاگردان درمکاتب متوسطه ولیسه ها ازیک طرف وکمبود متخصصان دررشته های مختلف علوم طبیعی نظربه انکشاف وتوسعۀ نسبی صنایع ازطرف دیگر مورد توجه قرارگرفت . بنابراین پوهنځی ساینس به منظوررفع نیازمندی های متذکره به حیث سومین پوهنځی پوهنتون کابل به نام فاکولتۀ ساینس  که بعدا ً به نام پوهنځی علوم طبیعی مسما گردید تأسیس شد.

اولین دسته ازمحصلان شامل درپوهنځی ساینس ۲۱ نفربود، که به رشته های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی آغاز به تحصیل نمودند. مختصصان رشته های مختلف علوم طبیعی که درآن زمان دروزارت ها ی مختلف مصروف کاربودند ویا درپُست های عالی اداره ها ، نهادهای تعلیمی ومؤسسات دولتی ایفای وظیفه می نمودند تشویق گردیدند، که وظیفۀ تدریس را دراین پوهنځی بپذیرند، تا به همکاری آنان پوهنځی به فعالیت آغاز نماید.

محصلان درآن زمان دررشته های  ( ریاضی وفزیک ) و ( کیمیا وبیولوژی ) تحصیل می کردند. درسال ۱۳۴۸ ساخت اکادمیک پوهنځی تغییرنمود و به اساس آن درنصاب تحصیلی آن اصلاحات به وجودآمد و نصاب تحصیلی جنبۀ اختصاصی تری به خود گرفت وموجب ایجاد دیپارتمنت های جداگانه دررشته های فزیک ، کیمیا ، بیولوژی وریاضی گردید.

درجریان جنگ های داخلی درکابل تمام دیپارتمنت ها ولابراتوارهای پوهنځی ساینس کاملا ً تخریب گردیده بود وسایل لابراتوار های دیپارتمنت فزیک ازبین رفتند.؛ ولی بعداٌ به اثر تلاش ریاست پوهنځی ساینس وبه همکاری کشوردوست المان وجاپان لابراتوار های دیبارتمنت فزیک پوهنحی فزیک فعلی مجددابازسازی، احیا وتجهیزگردیده  وفعلامحصلان درآنهامصروف فراگیری تجارب وکارعملی می باشند.رهبری پوهنحی فزیک برای اکمال بیشتروبهتراین لابراتوارهابه نهادهای ملی وبین المللی درتماس بوده وبرای به دست اوردن الات ووسایل جدید لابراتواری مجدانه سعی وکوشش می نماید.

پوهنځی فزیک به حیث یک پوهنځی مستقل در سال ۱۳۹۳ به اساس پیشنهاد پوهنځی ساینس قبلی و تائید ریاست انسجام امور اکادمیک و شورای رهبری وزارت و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نظر به تکمیل شرایط اکادمیک به سطح پوهنځی انکشاف نمود و از تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۵ به این سو به صفت یک پوهنځی مستقل رسماٌ به فعالیت آغاز نمود. پوهنځی مذکور فعلاٌ دارای ۳ دیپارتمنت یعنی دیپارتمنت فزیک نظری و عمومی، دیپارتمنت فزیک الکترونیک و دیپارتمنت فزیک آتوم  وهسته امیباشد.

دردیپارتمنت های متذکره مضامین فزیک عمومی ، میخانیک ، برق ومقنتطیس ، ترمودینامیک ،اوپتیک موجی ، میخانیک کلاسیک ، فزیک احصایه ، فزیک کوانت ، فزیک آتوم، الات نیمه هادی ، فزیک جامدات، تیوری نسبیت ،تیوری الکترومقناطیسی‌، فزیک هسته ای، سپکتروسکوپی، الکترونیک ارتباتطات وغیره تدریس میگردد. علاوه برمضامین متذکره مضامین پوهنتونی و یا مضامین پوهنتون  شمول نیزدراین پوهنځی برای محصلان تدریس میشود.

با درنظرداشت آموزش مضامین فوق الذکر فارغان پوهنځی فزیک فرصت کاریابی واشتغال درادارات ونهادهای مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مثلا دروزارت معارف ، وزارت تحصیلات عالی،وزارت آب وبرق ،وزارت معادن وپطرولیم ،وزارت صحت عامه، وزارت دفاع ملی ،اکادمی علومی افغانستان ، اداره انرژی اتومی افغانستان ،شرکت برشنا مؤسسه وغیره دارد.