تاریخچه - پوھنتون کابل

تاریخچه

تاریخچه:

طرح بنیانگذاری پوهنځی(فزیک)در چوکات پوهنتون کابل در سال(۱۳۹۳) به اجرا گذاشته شد.

تعداد جدیدالشمولان (۱۲۸).

سال تاسیس لابراتوار های این پوهنځی (۱۳۴۸)که درآن زمان دیپارتمنت پوهنځی ساینس بود.

تعداد لابراتوار های این پوهنځی(۵).

از سال 1996 میلادی تا نوامبر 2001 میلادی طالبان به قدرت رسیدند و ردر دوره حاکمیت آنها دختران اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون ها را نداشتند. طور این دوره پوهنځی به صورت بسیار ضعیف به فعالیت خویش ادامه داد و به منابع مالی و بشری محدود دسترسی داشتند.

در سال 2002 میلادی بعد از ختم حاکمیت طالبان و با شروع حکومت انتقالی این کالج دوباره به فعالیت آغاز کرد.

پوهنځی فزیک جدیدا به فعالیت آغازنموده دیپارتمنت های آن نصاب درسی ندارد فعلا درچوکات دیپارتمنت فزیک تدریس صورت می کیرد.