جواد احمدی

 

جواد احمدی

درجۀ تحصیل: MS

 

 

رتبۀ علمی:   پوهنیار

 زاد گاه :  لوگر

سالزاد: 1367

سال شمول به کدر1390

مسولیت های علمی در پوهنتون:

عضو دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی فزیک

عضویت در : عضو کمیته ارزیابی خودی، مسئول کمیته فرهنگی، مسئول کمیته آموزش از راه دور و e-learning

اثر های علمی چاپ شده :

- 1 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- دو اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-

شماره تماس: 0784461100