خلص سوانح پوهاند خالقداد فیروزکوهی رئيس پوهنحًي ریاضیات

 

 

خلص سوانح پوهاند خالقداد فیروزکوهی  رئيس پوهنحًي ریاضیات :

 • پوهاند دیپلوم انجنیر خالقداد فیروزکوهی در سال 1338 در قریه تسرقی علیاه مربوط شهر فیروزکوه (مرکز غور) متولد گردیده است.

 • فیروزکوهی در سال 1346 شامل مکتب متوسطه بادگاه، در سال 1355 شامل لیسه سلطان علاوالدین غوری، در سال 1359 شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل گردیده و در سال 1362 دیپلوم لیسانس را به درجه عالی اخذ نموده است.

 • فیروزکوهی در سال 1363 به صفت استاد به دیپارتمنت ریاضیات فاکولته ساینس مقرر، در سال 1365 شامل پروگرام دوره ماستری گردیده، در سال 1367 دیپلوم برنامه ماستری را از پوهنتون کابل اخذ نموده و تا اکنون به حیث استاد و مسئول ریاست فاکولته ریاضیات ایفای وظیفه می نماید.

 • پوهاند فیروزکوهی بیشتر از 30 اثر علمی در ریاضیات دارد که در حدود بیشتر از 25 اثر آن چاپ و منتشر شده و یک تعداد کتاب های آن از لسان فارسی به لسان پشتو ترجمه و نشر گردیده است.

 • فیروزکوهی در فعالیت های اکادمیک و نوشتن آثار علمی بسیاری از استادان پوهنتون کابل، خارج از پوهنتون کابل و دارالمعلمین های کشور به حیث استاد رهنما عهده داری می نماید.

 • فیروزکوهی به خاطر نوشتن کتاب های بخشی ریاضی صنف هفتم الی دوازدهم نصاب تعلیمی وزارت معارف همکاری و سهم داشته است.

 • فیروزکوهی تسلط و آشنایی به لسان های دری، پشتو و انگلیسی دارد، و سفر های دیدنی، آموزشی و زیارتی خارج از کشور در پاکستان، آلمان و عربستان سعودی داشته است.

 • فیروزکوهی متاهل بوده، فعلاً دارای چهار پسر و یک دختر و دو نواسه مقبول به نام های نرگس جان و نعمان جان می باشد.

 

 

آثار پوهاند دیپلوم انجنیر خالقداد فیروزکوهی

 

 • کتاب آنالیز 1 جلد اول چاپ دوم انتشارات قرطبه

 • کتاب انالیز 2 جلد دوم چاپ دوم انتشارات پوهنتون کابل و سعید

 • کتاب وکتور آنالیز چاپ چهارم انتشارات سعید ، قرطبه و پوهنتون کابل

 • کتاب معادلات تفاضلی معمولی و کاربرد آنها چاپ چهارم انتشارات قرطبه

 • کتاب میتود های ریاضی در فزیک چاپ چهارم انتشارات سعید

 • کتاب ریاضی اقتصادی چاپ دوم انتشارات قرطبه

 • کتاب ریاضی تطبیقی برای انجنیری و علوم طبیعی انتشارات محمدی

 • کتاب اساسات ریاضی تطبیقی برای علوم طبیعی و انجنیری جلد اول انتشارات محمدی

 • کتاب اساسات ریاضی تطبیقی برای علوم طبیعی و انجنیری جلد دوم انتشارات محمدی

 • کتاب اصول آنالیز عددی انتشارات قرطبه

 • کتاب احصائیه فعلاً تحت چاپ است

 • کتاب احتمالات فعلاً تحت چاپ است

 • کتاب ریاضی عمومی فعلاً تحت چاپ است

 • رساله تحقیقی در مورد وکتور های مشخصه و قیمت های مشخصه یک مترکس (تیزس ماستری)

 • رساله تحقیقی در مورد معادلات تفاضلی قسمی مرتبه دوم نوع هایپربولیک و موارد استعمال آنها

 • رساله تحقیقی در مورد استفاده از معادلات تفاضلی قسمی پارابولیک در انتشارات حرارت

 • مقاله علمی تشریح معادله موج به شکل هندسی انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی استخراج معادله تار اهتزاز کننده انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی ارائه بعضی مفاهیم اساسی از نظر توپولوژی انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی قیمت های اکستریم در پولینوم های اور توگونال انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی تطبیق معادلات ماکسول در ساحه محافظوی انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی توزیع و تقریب دیفرانسلی درجه حرارت در یک نوار انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی نقش تانسور های دکارتی در تبدیل مختصات انتشارات مجله علمی پوهننتون کابل

 • کاربرد حساب واریاسیون در تعیین مسافه بین نقاط سطوح انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی حالت تعمیم یافته حرکت یک ذره در ساحه محافظوی انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی تشکیل تانسورها و موارد استعمال آنها در مسایل فزیکی انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی تطبیق ترانسفارمشن اویلر و آبل در تسریع تقارب سلسله ها انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی میتود پیکارد برای تقریب تقارب ترادف ها انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی رول دعوی هاین-برل در ست های کامپکت انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل

 • مقاله علمی نظریه ابوریحان البیرونی درباره اعداد مجله علمی سمینار البیرونی

 • مقاله علمی تطبیق قضا های کامپکت در تقارب ترادف ها انتشارات مجله علمی پوهنتون کابل