خالقداد فیروزکوهی

 

نام:خالقداد

تخلص: فیروزکوهی

سالزاد: 1338

زادگاه: ولایت غور

درجه ی تحصیل: ماستر

رتبه ی علمی: پوهنوال

سال شمولبه کدر: 1363

مسولیت های علمی در پوهنتون ( آمر دیپارتمنت انالیز ریاضی، عضو شورای علمی پوهنځی و عضو کمیته ترفیعات پوهنتون کابل )

اثر های علمی چاپ شده : تالیف کتاب آنالیز ۱، انالیز ۲، وکتور انالیز، معادلات تفاضلی معمولی و کاربرد آنها، میتود های ریاضی در فزیک، ریاضی در اقتصاد، اساست ریاضی تطبیقی برای علوم طبیعی و انجینری جلد اول و دوم، رساله تحقیقی محاسبه وکتور های مشخصه و قیمت های مشخصه یک مترکس، معادلات تفاضلی قسمی مرتبه دوم نوع هایپربولیک و موارد استعمال آنها،

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده: تشریح معادله موج به شکل هندسی، استخراج معادله تار اهتزاز کننده، بعضی مفاهیم اساسی از نظر توپولوژی، قیمت های اکستریمم در پولینوم های اورتوګونال، تطبیق معادلات ماکسول در ساحه محافظوی، توزیع و تقریب دیفرانسیلی درجه حرارت در یک نوا، نقش تانسور های دکارتی در تبدیل مختصات، کاربرد حساب وارسیون در تعیین مسافه بین نقاط سطوح، حالت تعمیم یافته حرکت یک ذره در ساحه محافظوی ، تشکیل تانسورها و موارد استعمال آنها د رمسایل فزیکی، تطبیق ترانسفارمیشن اویلر و آبل در تسریع تقارب سلسله ها، تطبیق میتود پیکارد برای تقریب تقارب ترادف ها، رول دعوی هاین-برل درست های کامپکت

نشانی ایمیل:

شماره تماس:+93799006770