عادله مرید

 

نام: عادله

تخلص: مرید

سالزاد: 1348

زادگاه: فاریاب

درجه ی تحصیل: ماستر

رتبه ی علمی: پوهنمل

سال شمولبه کدر: 1381

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در شورای علمی پوهنځی، کمیته تحقیقات علمی پوهنتون )

اثر های علمی چاپ شده : حل معادله تفاضلی به کمک اوپراتور ها، سلسله طاقت و تبدیل لاپلاس ، سلسله فوریه و معادله حرارتFrourier series and the heat equation

اثرهای علمی آماده ی چاپ: ترجمه کتاب انگلیسی تحت عنوان مقدمه بر معادلات تفاضلی معمولی

مقاله های علمی چاپ شده: حل معادله تفاضلی به کمک اوپراتور ها، حل معادله حرارت توسط سلسله ها، ارائه انحنای منحنی ذریعه معادلات پارامتریک عدد پای به حیث عدد غیر نسبتی

نشانی ایمیل:muridadela@gmail.com

شماره تماس:+93705625643