منیژه سرهنګ

 

نام: منیژه

تخلص: سرهنګ

سالزاد: 1354

زادگاه: کابل

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهندوی

سال شمولبه کدر: 1381

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در شورای علمی پوهنځی، هیئت تحریر مجله علمی پوهنتون کابل، کمیته نظم و دسپلین پوهنځی، کمیته تحقیقات علمی پوهنتون )

اثر های علمی چاپ شده : کاربرد اپراتور های تفاضلی در محاسبه اوضاع جوی افغانستان، تطبیق معادلات تفاضلی قسمی نوع هایپروبولیک در اهتزازات، حل مسایل میتود های ریاضی در فزیک و میتود ریاضی 1 و 11

اثرهای علمی آماده ی چاپ: ریاضیات عالی هایدرومترولوژی

مقاله های علمی چاپ شده: تحلیل و ترسیم ګراف مقاطع مخروطی در سیستم مختصات قطبی، تطبیق ترسیم ګراف منحنی ها در سیستم مختصات قطبی ، تطبیق توابع بسل در حل معادلات تفاضلی، کاربرد تابع ګاما در محاسبه فکتوریل

نشانی ایمیل:manizha.sarhang@gmail.colm

شماره تماس:+93799317709