کریمه محبی

 

نام: کریمه  

تخلص: محبی

سالزاد:1353

زادگاه:کابل

درجه ی تحصیل: دوکتورا

رتبه ی علمی: پوهنمل

سال شمولبه کدر: 1386

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در کمیته تقرر و انفکاک، اعتلای کیفیت پوهنتون، عضو شورای علمی پوهنځی، عضو کمیته فرعی کریکولم پوهنځی )

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:Bell Domains and critical point parameters for triply connected domain ، موارد استعمال مپنګ کانفورم در سلسله سرحدی، ساحه وکتوری غیر چرخشی و خطوط جریان، محل هندسی بل در توابع نسبتی

نشانی ایمیل:k.mohaby@gmail.com

شماره تماس: +93793786457