اهداف

اهداف:

پوهنځی ریاضیات به منظور رفع نیازمندی های علمی ، تخصصی ، محاسبوی و تکنولوژی در سطح مملکت فعالیت مینماید ، عرصۀ کاری آن تدریس ، تحقیق و استحکام ریاضیات نظری ، ریاضیات تطبیقی ، تکنولوژی پیشرفتۀ ریاضیات محاسبوی را احتوا مینماید و ظایف آن عبارت اند از

  • تدریس ریاضیات مورد نیاز تمام پوهنځی های پوهنتون کابل .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات در عرصه های موسسات تحصیلات عالی ، نیمه عالی ، مکاتب ، مراکزتحقیقی و آموزشی .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات برای  ریاضیات ، فزیک ، کیمیا ، بیولوژی و کمپیوتر
  • تربیت کادر متخصص در محاسبات پیشرفته برای موسسات انجینری ، ساختمانی ، کارتوگرافی ، جیولوژی ، معدن ، برق ، هواشناسی ، میتیورولوژی ، صنایع، فارمسی ، وترنری، زراعت ، آبرسانی ، محیط زیست ، زمین شناسی، امور مالی ، اقتصاد ، تجارت ، بانکداری و نظایر آنها.
  • برقراری ارتباطات قوی اکادمیک بین موسسات ملی و بین المللی در بخش های تحقیقات علمی مربوطه
  • سهم فعال در پیشترفت اقتصادی، ساینسی و اجتماعی افغانستان