دیپارتمنت الجبر

 دیپارتمنت الجبربه منظور رفع نیازمندی های علمی ، تخصصی و تکنولوژی در سطح مملکت فعالیت مینماید ، عرصۀ کاری آن تدریس ، تحقیق و استحکام الجبر ، الجبرخطی ، هندسه ، نظریۀ اعداد ، الجبر بول و را احتوا مینماید و ظایف آن عبارت اند از

  • تدریس ریاضیات مورد نیاز تمام پوهنځی های پوهنتون کابل .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات در عرصه های موسسات تحصیلات عالی ، نیمه عالی ، مکاتب ، مراکزتحقیقی و آموزشی .
  • مضامین : الجبرمعاصر ، الجبرخطی ،  اساسات و منطق ریاضی ، الجبرخطی ، نظریۀ اعداد ،