دیپارتمنت آنالیز

 دیپارتمنت آنالیز به منظور رفع نیازمندی های علمی ، تخصصی ، نظری و تکنولوژی در سطح مملکت فعالیت مینماید ، عرصۀ کاری آن تدریس ، تحقیق و استحکام  ریاضیات نظری ، تکنولوژی پیشرفتۀ ریاضیات محاسبوی را احتوا مینماید و ظایف آن عبارت اند از

  • تربیت کادر مدرس ریاضیات در عرصه های موسسات تحصیلات عالی ، نیمه عالی ، مکاتب ، مراکزتحقیقی و آموزشی .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات برای  ریاضیات ، فزیک ، کیمیا ، بیولوژی و کمپیوتر
  • مضامین : آنالیز ریاضی ، آنالیز مختلط ، آنالیزتطبیقی ، آنالیزفونکسیونال ، آنالیزهارمونیک ،