دیپارتمنت ریاضیات تطبیقی

 دیپارتمنت ریاضیات به منظور رفع نیازمندی های علمی ، تخصصی ، محاسبوی و تکنولوژی در سطح مملکت فعالیت مینماید ، عرصۀ کاری آن تدریس ، تحقیق و استحکام  ریاضیات تطبیقی ، تکنولوژی پیشرفتۀ ریاضیات محاسبوی را احتوا مینماید و ظایف آن عبارت اند از

  • تدریس ریاضیات مورد نیاز تمام پوهنځی های پوهنتون کابل .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات در عرصه های موسسات تحصیلات عالی ، نیمه عالی ، مکاتب ، مراکزتحقیقی و آموزشی .
  • تربیت کادر مدرس ریاضیات برای  ریاضیات ، فزیک ، کیمیا ، بیولوژی و کمپیوتر
  • تربیت کادر متخصص در محاسبات پیشرفته برای عرصه های کاری موسسات
  • مضامین : احتمالات ، احصائیه ، هندسه تحلیلی ، معادلات دیفرانسیل ، ریاضی عمومی ، تکنولوژی انفورماتیک ، مودل سازی ریاضی ، بهینه سازی ،