نصاب درسی

پروگرام درسی شامل مضامین اختصاصی رشته وی، مضامین عمومی به سطح پوهنځی و مضامین عمومی پوهنتونی می باشد که برای چهارسال (هشت سمستر) تعلیمی تهیه و ترتیب شده است. فارغان صنوف دوازدهم لیسه های مرکز و ولایات بعد از سپری نمودن امتحان کانکور وزارت تحصیلات عالی و اخذ نمره معیاری، حق شمول در این پوهنځی را حاصل می کنند. درختم تحصیل با تحریر یک مونوگراف برای شان دیپلوم لیسانس داده می شود  وبه حیث استادان کادری در پوهنتون ها، محققان و ریاضیدانان در موسسات تحقیقاتی و شرکت های صنعتی، و متخصصین مالیه، احصایه در سایر ادارات و مؤسسات ایفای وظیفه می نمایند.