تاریخچه

ریاضیات منحیث یکی از رشته های مورد نیاز در سطح کشور توام با فزیک ، کیمیا و بیولوژی در قالب پوهنځی ساینس هنگام تاسیس آن درسال1321 ، مطرح گردید. پوهنځی ساینس سومین پوهنځی بعد از طب و حقوق در پوهنتون کابل بود . پوهاند دکتور عبدالغفار کاکراولین استاد ریاضی و موسس پوهنځی ساینس به شمارمی آید. کارمندان متخصص رشته های علوم طبیعی که در چوکات موسسات دولتی فعالیت داشتند ، وظیفۀ تدریس را در آن پوهنځی به عهده گرفتند.

در سال 1348 با اصلاحات لازم ، تشکیل اکادمیک پوهنځی ساینس تغییر کرد و در چوکات آن چهار دیپارتمنت ریاضیات ، فزیک ، کیمیا و بیولوژی بمیان آمد. در سال 1393 اندیشۀ تاسیس چهار پوهنځی (ریاضیات ، فزیک ، کیمیا و بیولوزی) بربنای پوهنځی ساینس، مطرح گردید ، در 1395 این چهار یوهنحًی عملاً مجزا از همدیگر شروع به فعالیت نمودند و به این ترتیب دیپارتمنت ریاضی قبلی به پوهنځی ریاضیات فعلی ارتقا یافت.