اهداف

اهداف عمومی:

هدف عمومی ایجاد پوهنځی محیط زیست پاسخ دادن به کمبود کادرهای متخصص در رشته های محیط زیست، منابع طبیعی ومدیریت حوادث می باشد. آنها دووظیفه اساسی را باید مورد توجه قرار بدهند ، یکی مدیریت حفاظت از محیط زیست، مدیریت حفاظت واستفاده مناسب از منابع طبیعی و اداره حوادث ودیگر ارتقای آگاهی و مسولیت پذیری جامعه در برابر این مسایل. آنها باید هر فرد جامعه را به محافظان محیط زیست ومنابع طبیعی تبدیل نموده وبا اتکا به همکاری و مشارکت آنها به فاجعه زیست محیطی پایان بدهند. باید روند تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی هرچه زودتر متوقف گردیده، تدابیر برای آغاز روند معکوس آغاز شود. هیچ فرد و هیچ نسلی حق ندارد، مصالح ونیاز های نسلهای بعدی را نادیده بگیرد. چون محیط زیست ومنابع طبیعی به نسل های متمادی مربوط است، تخریب آن بدون شک لاقیدی وبی اعتنایی به منافع و خواسته های نسل های آینده می باشد.

 

 

اهداف آموزشی :

پوهنځی محیط زیست کادر ها را به سویه لیسانس تربیه وبه جامعه تقدیم می کند که از عهده مدیریت و تنظیم مسایل محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث به خوبی بیرون شده بتوانند. آنها باید کاهش وبالاخره توقف یافتن روند تخریب محیط زیست واز بین رفتن منابع طبیعی را مدیریت نمایند و بعدا به احیا و بازسازی در این راستا اقدام نمایند. به این منظور دانشها، مهارتها وتغییرات سلوکی مورد نظر برای فارغان این پوهنځی قرار ذیل می باشد.

·       آگاهی از اساسات علوم اساسی که پیش نیاز فهم درست مسایل زیست محیطی وحفظ منابع طبیعی  می باشد.

·       تامین دسترسی کافی به مهارت های کمپیوتری ولسان انگلیسی.

·       ورود و آگاهی از مبادی واساسات مسایل محیط زیستی، ایکولوژی، حفظ الصحه و اداره آلوده گی ها و مواد فاضله.

·       ورود و آگاهی در باره پالیسی ها، حقوق ومیثاق های زیست محیطی.

·       ورود وآگاهی در باره اثرات محیطی، از جمله تغییراقلیم.

·       ورود و آگاهی در باره ضرورت، طرق و راهکار های حفظ منابع طبیعی، تنوع بیولوژیکی، حیات وحش، جنگلات، آبهای زیرزمینی و چراگاه ها و جلوگیری از تخریب آنها.

·       ورود و آگاهی در باره پالیسی ها وطرق اداره حوادث طبیعی از جمله خشکسالی ها ،زلزله ها، سیلابها وبرف کوچ ها.

·       ورود و آگاهی در باره اساسات وکاربرد GIS وریموت سن سنگ، احصاییه، طرح تجارب علمی وراپور نویسی مسلکی .

·       ورود و آگاهی در باره اساسات ومبادی انجنیری محیط زیست .

·       ورود و آگاهی در باره استفاده بهینه از منابع طبیعی و اقتصادی منابع طبیعی .

·       ورود و آگاهی در باره مدیریت همه جانبه حوادث و راهکار های آگاهی دهی و تامین مشارکت فعال مردم در اداره حوادث.