برنامه تحصیلی

پوهنځی محیط زیست درآغاز، تحصیلات عالی سویه لیسانس را ارایه می نماید. برنامه لیسانس محیط زیست شامل 8 سمستر و 4 سال تحصیلی می باشد که در مجموع 162 کریدت را احتوا می کند. کریدت ها شامل مضامین اساسی، مضامین اختصاصی و سیمنار می شود. مضامین اساسی وعمومی عمدتا در 4 سمستر اول و مضامین اختصاصی در چهار سمستر بعدی تدریس می گردد. این به معنی است که مضامین اساسی پیش شرط تدریس مضامین اختصاصی می باشد. مضامین اساسی عمدتا قبل از رشته بندی تدریس می شوند ودر موقع پیش نیاز آموزش تمام رشته ها دانسته می شوند. بعد از دو سال با تکمیل چهار سمستر عمومی که د رآن مضامین اساسی تدریس می شود، تقسیمات به سه رشته صورت می گیرد. رشته های متذکره عبارت از محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث طبیعی می باشند. این تقسیمان مانع تدریس عمومی ویا شریک بودن بعضی مضامین به دو یا سه رشته نمی گردد. بعضی مضامین با آنکه میان رشته ها عمومی هستند، برای هر رشته اختصاصی می باشد ، مانند سمینار که در آن محصلان هر رشته با توجه به مسلک و نیازمندی های رشتوی خویش موضوعات را انتخاب و تحت نظر استاد رهنما یک اثر تحلیلی را تهیه و آرایه می نمایند.

شیوه تدریس در پوهنځی محیط زیست آموزش فعال است که در آن علاوه از لکچر، از کارهای عملی بازدید های ساحوی، کارهای گروپی، پروژه های صنفی نیز استفاده می گردد.

ارزیابی آموزشی شامل فعالیت های صنفی و امتحانات پایان سمستر می گردد. امتحانات پایان سمستر عمدتا به سیستم ابژکتیف می باشد که در آن تعداد سوالات در هر مضمون از 40 سوال کمتر بوده نمی تواند. امتحانات پایان سمستر به استثنای انگلیسی، کمپیوتر ساینس و سایر مضامینی که ایجاب امتحان تقریری وعملی را دارند، بصورت تحریری اخذ می گردد.

ساختار اکادمیکی پوهنځی محیط زیست شامل پنچ دیپارتمنت یا مجموعا 38 بست کادری است که از جمله دوی آنها یعنی دیپارتمنت علوم اساسی و دیپارتمنت انگلیسی و کمپیتر ساینس، دیپارتمنت های غیر فارغ ده و سه دیپارتمنت آن یعنی دیپارتمنت های محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث طبیعی دیپارتنمت های اساسی وفارغ ده می باشند ، دیپارتمنت های فارغ ده مسول ارایه کورسهای اختصاصی – رشتوی و دیپارتمنت های غیر فارغ ده مسول ارایه مضامین تکمیلی وپیش نیاز مسلکی می باشند. در چوکات پوهنځی موجودیت 9 لابراتوار پیش بینی شده است. دو لابراتوار به مضامینی اساسی، یک لابراتوار به کمپیوتر ساینس وبقیه به مضامین اختصاصی تعلق خواهند یافت. به این ترتیب هر دیپارتمنت اختصاصی دارای دو لابراتوار خواهند بود. تشکیل اداری پوهنځی شامل ریس ، معاون ومدیرتدریسی می شود که مجموعا (5) کارمند اداری و(9) کارمند تخنیکی و(12) کارمند خدماتی را احتوا می کند. پوهنځی محیط زیست باید کتابخانه و مرکز IT داشته باشد.