بیوگرافی پوهندوی دوکتور نوراحمد آخندزاده رئیس پوهنځی محیط زیست

ایمیل: noorahmad.akhundzadah@gmail.com

شماره تلیفون: ۰۷۰۷۰۸۳۳۹

نوراحمد آخندزاده در سال ۱۳۵۷ ه ش در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر تولد گردیده است. تعلیمات ابتدایی و متوسط خویش را از صنف اول الی هشتم بین سال های (۱۳۶۶- ۱۳۷۱) در مکتب ابوذر غفاری کتب خیل علیای مرکز ولایت لوگر و دوره لیسه (از صنف نهم الی یازدهم) را بین سال های (۱۳۷۲-۱۳۷۴) در لیسه عالی غازی امین الله واقع ولسوالی برکی برک ولایت لوگر سپری نموده است. موصوف دورۀ بکلوریا را در سال ۱۳۷۵ در لیسه عالی ساینس I.R.C. پشاور به اتمام رسانده است. نوراحمد آخندزاده در سال ۱۳۷۸ در دیپارتمنت جیولوجی پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل شامل و در سال ۱۳۸۱ به سویه لسانس فارغ گردیده است.

آقای نور احمد آخندزاده در سال ۱۳۸۲ جهت ادامه تحصیلات فوق لسانس عازم شهر توکیو جاپان گردیده و در سال ۱۳۸۵ سند ماستری خویش را از پوهنتون زراعت و تکنالوجی توکیو در رشتۀ هایدرولوجی و زراعت بدست آوردند. ایشان در سال ۱۳۸۵ شامل برنامۀ دوکترا پوهنتون مذکور شده و در سال ۱۳۸۸ در رشته جیوتخنیک بخش هایدروجیولوجی دوکترا خویش را به پایۀ اکمال رسانیدند. آقای آخند زاده در سال ۱۳۸۹ در پوهنتون زراعت و تکنالوجی توکیو پروگرام یک سالۀ مافوق تخصص را در عرصه تحقیقات منابع آبهای زیرزمینی در زمین های مرتفع تکمیل نمودند. موصوف از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ در یک شرکت مشورتی انجینری جاپان در عرصۀ تحقیقات منابع آب و آبرسانی شهری در کشورهای منگولیا و افغانستان ایفاء وظیفه نموده است.  

آقای نور احمد آخند زاده در اواخر سال ۱۳۹۱ عازم کشور گردیده و در سال ۱۳۹۲ شامل عضو کادر علمی دیپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل شدند. در جریان سال ۱۳۹۲ پوهنځی محیط زیست مستقلانه در چهارچوب پوهنتون کابل ایجاد و دیپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث پوهنځی زمین شناسی به آن ملحق گردید. از اوایل ایجاد پوهنځی محیط زیست تا سال ۱۳۹۵ آقای آخند زاده به حیث سرپرست و از سال ۱۳۹۵ تا اکنون به حیث رئیس پوهنځی مزبور ایفاء وظیفه می نمایند. ایشان، خدمات شایانی را در رشد هر چه بیشتر پوهنځی محیط زیست انجام داده که در چند سال محدود آن را به  به یک پوهنځی معیاری ارتقاء داده اند. آقای آخندزاده به عنوان عضو شورای علمی پوهنتون کابل، کمیته های تقرر و انفکاک، ترفیعات، بورد هیئت تحریر مجلۀ علمی پوهنتون کابل، می باشد. برعلاوه، موصوف عضو یک تعداد کمیته های تخنیکی در ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و وزارت آب و برق نیز می باشد.     

آقای آخندزاده، بعد از اوقات رسمی به حیث مشاور بانک جهانی، پروگرام محیط زیست ملل متحد و وزارت آب و برق ایفاء وظیفه نموده است. در زمرۀ سایر کارهای علمی، تحقیقات علمی دیگری را در بخش مدیریت منابع آب، مطالعۀ تغییرات اقلیمی، هایدرولوجی تطبیقی و جیولوجی محیط زیست انجام داده و آثار علمی وی در بخش های فوق الذکر در ژورنال های ملی و بین المللی به نشر رسیده است. آقای آخند زاده در تعداد زیاد کنفرانس های علمی ملی و بین المللی اشتراک و نتایج تحقیقات خویش را نیز در چنین مجالس ارایه کرده است. همچنان، منحیث استاد و ترینر در تعداد زیاد ورکشاپ های ملی ایفاء وظیفه نموده است.

برعلاوه زبان های رسمی کشور، ایشان به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته و همچنان به زبان جاپانی هم تکلم خوبی دارند.