دیدگاه و ماموریت

دیدگاه:

دیدگاه پوهنځی بیولوژی عبارت از تربیه شهروندان افغان مسلکی و متخصص به درجه لیسانس از طریق تدریس، تحقیق و ارایه خدمات با کیفیت میباشد.

ماموریت:

به منظور تقویه سطح دانش تخصصی و انکشاف کیفیت تحقیق دربیولوژی، پوهنځی بیولوژی در نظر دارد که پروگرام ماستری را در بیولوژی در آینده نزدیک آغازنماید.