چارت تشکیلات

ریس پوهنځی به ریس پوهنتون مسوول میباشد که منحیث :

  1. ریس علمی، اداری واجرایی پوهنځی
  2. ریس شورای علمی پوهنځی
  3. عضو دایمی شورای علمی

معاون ریس درعدم حضور او به حیث نماینده و کمک کننده او میباشد.

آمردیپارتمنت برای پشبرد امور مربوطه دیپارتمنت به اساس مقررات وزارت تحصیلات عالی و اجرای پالیسی های شورای علمی پوهنځی به ریس مسوول میباشد.