لابراتوار و کتابخانه

 

 پوهنځی بیولوژی نظر به دیپارتمنت دوگانه خویش دارای لابراتوار های مختلف که شامل ( لابراتوار انتمولوزی, لابراتوار فزیولوژی حیوانی, لابراتوار پرازیتولوژی, لابراتوار جنتیک, لابراتوار فزیولوژی نباتی و لابراتوار سیستماتیک نباتی) میباشد.

در حال حاضر پوهنځی بیولوزی دارای کتابخانه مستقل بوده دارای ۲۰۰۰ کتاب میباشد که همه استادان  و محصلین از آن استفاده میکند.