تاریخچه

پوهنځی بیولوژی فعلی در چوکات پوهنځی ساینس پوهنتون کابل درسال ۱۳۲۱ درپوهنتون کابل به حیث دیپارتمنت بیولوژی تأسیس وشروع به فعالیت نمود و مفکوره تآ سیس پوهنځی علوم طبیعی وقتی به میان آمد ،که کمبود استادان نظربه ازدیاد روزافزون شاگردان درمکاتب متوسطه ولیسه ها ازیک طرف وکمبود متخصصان دررشته های مختلف علوم طبیعی نظربه انکشاف وتوسعۀ نسبی صنایع ازطرف دیگر مورد توجه قرارگرفت. بنا برآن این پوهنځی به منظوررفع نیازمندی های متذکره به حیث سومین پوهنځی پوهنتون کابل به نام فاکولتۀ ساینس  که بعداً به نام پوهنځی علوم طبیعی مسما گردید تأسیس شد.

اولین دسته ازمحصلان شامل درپوهنځی ساینس ۲۱ نفربود، که در رشته های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی آغاز به تحصیل نمودند. مختصصان رشته های مختلف علوم طبیعی که درآن زمان دروزارت ها ی امور مربوط به پروژه ها مصروف کاربودند ویا درپُست های عالی اداره ها ومؤسسات دولتی ایفای وظیفه می نمودند تشویق گردیدند، که وظیفۀ تدریس را دراین پوهنځی بپذیرند، تا به همکاری آنان پوهنځی به فعالیت آغاز نماید.

محصلان درآن زمان دررشته های ( کیمیا وبیولوژی ) و ( ریاضی وفزیک ) تحصیل می کردند. درسال ۱۳۴۸ ساختار اکادمیک پوهنځی تغییرنمود و به اساس آن درنصاب تحصیلی آن اصلاحات به وجود آمد و نصاب تحصیلی جنبۀ اختصاصی تری به خود گرفت وموجب ایجاد دیپارتمنت های جداگانه دررشته های فزیک، کیمیا، بیولوژی و ریاضی گردید.

درجریان جنگ های داخلی درکابل تمام دیپارتمنت ها ولابراتوارهای پوهنځی ساینس کاملاً تخریب گردیده بود؛ ولی خوشخبتانه به اثر تلاش ریاست پوهنځی ساینس و به همکاری رهبری پوهنتون، وزارت تحصیلات عالی و به کمک مالی بانک جهانی تعمیر دیپارتنمت بیولوژی دوباره ترمیم گردید و یک تعداد لابراتوارهای آن قسماً آمادۀ انجام تجارب برای محصلان مربوطه گردیده؛ ولی کاملاً مجهزبا وسایل و مواد کیمیاوی و بیولوژیکی نمی باشد برای تکمیل آن نیز ازطرف رهبری پوهنځی تلاش همه جانبه صورت میگیرد.

پوهنځی بیولوژی به حیث یک پوهنځی مستقل در سال ۱۳۹۳ به اساس پیشنهاد پوهنځی ساینس قبلی و تائید ریاست انسجام امور اکادمیک و شورای رهبری وزارت و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نظر به تکمیل شرایط فزیکی و اکادمیک به سطح پوهنځی انکشاف نمود و از سال ۱۳۹۵ به این سو به صفت یک پوهنځی مستقل رسماٌ به فعالیت آغاز نمود. پوهنځی مذکور فعلاٌ دارای دو دیپارتمنت نبات شناسی (بوتانی) و حیوان شناسی (زولوژی) میباشد. در نظر است تا دیپارتمنت بیوتکنالوژی در آینده  ایجاد گردد.