اعضای پوهنځی

 

اعضای کادر علمی نه تنها در صنوف درسی بلکه مسوول تمام فعالیت ها وانکشاف دیپارتمنت های مربوطه شان میباشند ودر جلسات دیپارتمنت به حیث مشاور اشتراک می نمایند.

به اساس قوانین وزارت تحصیلات عالی برای استادان پوهنتون های افغانستان 5 رتبه علمی وجود دارد.

  • پوهاند
  • پوهنوال
  • پوهندوی
  • پوهنمل
  • پوهنیار

 

شماره

دیپارتمنت های موجوده

تعداد اعضای علمی(ماستر)

تعداد اعضای علمی (داکتر)

تعداد اعضای علمی لیسانس

تعداد اعضای علمی

 

دیپارتمنت زولوژی

5

0

2

3

 

دیپارتمنت بوتانی

4

1

4

1

مجموعه

2

9

1

6

4

مجموعه عمومی

2

20