ارتباط با جامعه

 

پوهنتونها نقش بسیار مهم را به مثابه رهبران، در تدریس و آموزش تعلیم و تربیه، تحقیق وتکنالوژی بازی میکنند. در فعالیت های تدریسی پوهنتون ها بر علاوه تریننگ های مسلکی برای وظایف سطوح بلند، آموزش ضروری برای انکشاف شخصیت را تهیه میکند. پوهنتون ها نقش کلیدی را در انکشاف و تغییرات اجتماعی بازی میکنند. افغانستان یکی از کشورهای است که جوانترین نفوس تعلیم و تربیه با کیفیت در حال رشد را در جهان دارد مخصوصاً در وضعیت بحرانی که نفوس شاگردان دختر و پسر سن مکتب به سرعت در حال افزایش است. از اینکه تعداد زیاد افغانها در مکاتب درس میخوانند و در جستجوی مهارت های وظیفوی میباشند، میزان تقاضا برای کتب درسی، فضای آموزشی، تربیه معلمین مخصوصاً در بخش ساینس و روش های خلاقانه محصلان را برای پیوستن به نیروی کار آماده میسازد.

اشتراک کمتر دختران  در تعلیم و تربیه میتواند با کمبود معلمین زن بیان گردد، مخصوصاً در مکاتب اطراف به این اساس پوهنځی بیولوژی اساساً مسوول تربیه معلمین مسلکی زن برای مکاتب میباشد.