بیوگرافی رئیس پوهنخی

 

Kaihana_2004@yahoo.com

۰۷۰۰۰۶۲۳۹۶

پوهاند کیهانه صاحب زاده تایب فرزند محمد آصف رییس پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۰ در ولایت کندهار تولد گردیده است. تعلیمات ابتدایی  و متوسطه را در مکتب سیدالناصری از سال ۱۳۵۶ الی  ۱۳۶۳ سپری نموده و دوره عالی رااز سال ۱۳۶۴ الی سال ۱۳۶۷ در لیسه عالی مریم به پایه اکمال رسانیده است.

پوهاند تایب در سال ۱۳۶۸ شامل دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی ساینس  پوهنتون کابل گردیده، در سال ۱۳۷۴ تحصیلات عالی را به سویه لیسانس به اتمام رسانیده و در ماه عقرب همان سال عضویت کادر علمی دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی ساینس را حاصل نمود.

در سال  ۱۳۸۴ جهت ادامه تحصیلات عازم کشور جاپان گردیده و در سال ۱۳۸۷ دوره تحصیلات ماستری را در پوهنتون Ochnomizu  توکیوی جاپان تکمیل نمودند.

در ماه دلو سال ۱۳۹۶منحیث رییس پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل تقرر حاصل نمودند که در جلسات شورای علمی و شورای رهبری پوهنتون کابل اشتراک نموده و عضویت شورای عالی وزارت تحصیلات عالی را نیز دارند.

پوهاند کیهانه تایب سفر های زیادی به کشور های آلمان، جاپان و هندوستان داشته است.