اهدف

هدف انستیتوت ICT با بهره گیری از دست آورد های نوین ساینس و تکنالوژی، تجدید نظر بر کریکولم، بازسازی و گسترش منابع فزیکی و زیربنایی به منظور دست یابی به شیوه های معاصر تدریس و آموزش و با ایجابات تحقیق ، استخدام ، تربیه و آموزش کافی استادان در همه عرصه ها ، استفاده موثر از تکنالوژی در پروسه تدریس،  گسترش آگاهی در رابطه به ساینس و تکنالوژی و اهمیت آن در درک پرابلم های معاصر، عرضه پروگرامهای موثر ارائه خدمات آموزشی و تحقیقی  و تجارب تحصیلی با کیفیت عالی در مطابقت کامل با هدف پوهنتون محترم کابل ، اهداف وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای محصلان را تشکیل میدهد. کاربرد دانش از طریق تحقیق، انکشاف و فعالیت های علمی گامی است در جهت رشد و تعالی ، انکشاف و خودکفایی کشور که میتواند انستیتوت به مثابه یک رکن ی از این ارکان گامهای موثر بردارد.