خلص سوانح محترم پوهنوال انجنیر محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

sharifimohd@gmail.com

Phone:0700293245

محترم پوهنوال محمد شفیع شریفی در سال 1370 هجری شمسی در کادر علمی دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل تقرر حاصل نمودند. محترم پوهنوال شریفی پروگرام دوره لیسانس خویش را در دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و پروگرام ماستری را درپوهنتون اوهایوی ایالات متحده امریکا موفقانه تکمیل و دیپلوم بدست آورد.

محترم پوهنوال شریفی بین سالهای 1374 الی 1376 بحیث معاون پوهنحی انجنیری نیز ایفای وظیفه نموده است. موصوف از آغاز عضویت در کادر علمی انستیتوت به تدریس مضامین مبادی انجنیری ، ریاضی یک، ریاضی دو، ریاضی سه ، ریاضی چهار، فزیک برق، تحلیلی سرکت یک ، تحلیل سرکت دو، سگنل و سیستم، پاور سیستم یک، پاور سیستم دو، ماشین های برق، پروژه دیزاین ، لابراتوار برق، و پراجکت دیزاین را تدریس نموده است.

نامبرده همچنان به صفت مشاور در یک تعداد موسسات بین المللی مانند مد-ایر افغانستان، کیور انترنشنل، و یونایتد انفراسترکچر پراجکت طورپارت تایم همکاری داشته است.

همچنان موصوف، عضویت کمیته تخنیکی برق اداره ملی نورم و استندرد افغانستان (ANSA)و  نهاد خلاقیت انرژی قابل تجدید جنوب آسیا (South Asia Renewable Initiatives- SARI/ Energy)  را نیز دارا میباشد.

محترم پوهنوال شریفی علاوتاً بیش از 15 مقاله  علمی و تحقیقی مطبوع چهار کتاب درسی و ممد درسی نیز تالیف نموده است.

نامبرده در بیش از 50 کانفرانس ملی، بین المللی و منطقوی دعوت و اشتراک  نموده است که در اکثر آنها مقاله های علمی ایراد نموده است .

محترم پوهنوال محمد شفیع شریفی در ماه سرطان 1390 باساس موافقه پوهنتون کابل ومنظوری مقام محترم ریاست جمهوری با حفظ حقوق کادر علمی بحیث ریئس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تقرر حاصل و ایفای وظیفه مینماید.

نامبرده طی این مدت دست آوردهای بسیار در انستیتوت داشته است که از آنجمله میتوان انکشاف پلان استراتیژی انستیتوت، بازنگری کریکولم