پروگرام درسی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در حال حاضر یک پروگرام چهارساله را دایر مینماید که در هشت سمستر تنظیم و  به تعداد 152 کریدت  منجمله مضامین اساسی و پوهنتون شمول را احتوا مینماید. فیصدی تقسیم بندی مضامین به گتگوری ها طوری است که:

  • مضامین انتخابی %5  
  • مضامین پوهنتون شمول %12
  • مضامین اساسی %29 و

 

مضامین مسلکی و تخصصی %54 باقیمانده را در بخش کمیونیکیشن و IT

  تشکیل میدهد. این پروگرام در جداول ذیل تشریح گردیده است. شرح  مختصر مفردات تحصیلی

 

پیش نیاز

ساعات تماس

کریدت

نوع مضمون

کود نمبر

مضمون

شماره

مجموع

تمرین

عملی

نظری

صنف اول سمستر اول

ندارد

4

2

 

2

2

لسان

BE 111

ENGLISH I

1

ندارد

5

2

 

3

3

کورسهای اساسی

BS 111

MATH I

2

ندارد

5

2

 

3

3

کورسهای اساسی

BS 112

PHYSICS I

3

ندارد

7

 

3

4

4

کورسهای اساسی

ELE 111

ELECTRICAL CIRCUITS

4

ندارد

2

 

 

2

2

انتخابی غیر مسلکی

BE 114

BUSNIESS COMMUNICATION

5

ندارد

2

 

 

2

2

مضامین پوهنتون شمول

BE 113

MODERN HISTORY OF AFGHANISTAN

6

ندارد

2

 

 

2

2

کورسهای اساسی

BS 113

CHMESTRY

7

ندارد

1

 

 

1

1

مضامین پوهنتون شمول

BE 112

Islamic Studies I

8

 

28

6

3

19

19

مجموع

 

صنف اول سمستر دوم

BE 111

4

2

 

2

2

لسان

BE 121

ENGLISH II

1

BS 111

5

2

 

3

3

کورسهای اساسی

BS 121

MATHH II

2

BS 112

4

2

 

2

3

کورسهای اساسی

BS 122

PHYSCIS II

3

 

5

 

2

3

3

اختصاصی

IT 121

INTRODUCTION TO COMPUTER

4

ELE 111

6

 

3

3

3

کورس اساسی

ELE 121

PRINCIPLES OF ELECTRONICS

5

 

3

 

2

1

3

اختصاصی

COM 121

TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

6

ندارد

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 122

Islamic Studies II

7

 

28

6

7

15

18

مجموع

صنف دوم سمستر اول

 

BE 121

4

2

 

2

2

لسان

BE 211

ENGLISH III

1

BS 121

5

2

 

3

3

اساسی

BS 211

MATH III

2

ELE 121

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 211

ANALOG ELECTRONICS

3

ELE 121

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 212

DIGITAL ELECTRONICS

4

COM 121

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 211

COMPUTER NETWORKS AND INTERNET

5

BS 122

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 213

POWER SYSTEMS

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 212

Islamic Studies III

7

 

34

4

12

18

21

مجموع

صنف دوم سمستر دوم

 

BE 211

4

2

 

2

2

لسان

BE 221

ENGLISH IV

1

BS 211

3

 

 

3

3

اساسی

BS 221

MATH IV

2

ELE 211

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 221

ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION

3

COM 121

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 222

CABLING-INSTALATION AND MAINTANANCE

4

BS 122

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 223

RADIO PROPAGATION AND ANTENA

5

ELE 212

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 221

MICROCONTROLER AND MICROPROCESSORS

6

COM 121

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 224

WIRELESS LOCAL LOOP NETWORKS AND DAMAR SYSTEMS

7

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 222

Islamic Studies IV

8

 

32

2

9

21

22

مجموع

صنف سوم سمستر اول

 

 

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 311

PROGRAMMING IN C++

1

COM 121

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 311

DIGITAL COMMUNICATION TELEPHONE AND SWITCHING

2

BS 122

5

 

2

3

3

اختصاصی

COM 312

TRANSMISSION SYSTEMS

3

ندارد

2

 

 

2

2

انتخابی غیر مسلکی

BE 311

TELECOM REGULATION PRINCIPLES AND TARIFICATION

4

COM 222

5

 

3

2

3

اختصاصی

COM 313

NETWORK OPERATION AND MAINTANANCE

5

COM 223

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 314

MOBILE AND CELLULAR NETWORKS

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 312

Islamic Studies V

7

 

28

0

11

17

18

مجموع

صنف سوم سمستر دوم

 

COM 314

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 321

WIRELESS LAN

1

COM 223

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 322

MICROWAVE AND SATALITE COMMUNICATION

2

 

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 322

COMPUTER ARCHITECTURE

3

IT 311

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 321

PROGRAMMING IN VISUAL BASIC+NET

4

COM 311

2

 

 

2

2

اختصاصی

COM 323

SS-7 AND THE INTELLIGENT NETWORKS

5

 

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 323

DATABASE    SYSTEMS

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 321

Islamic Studies VI

7

 

26

0

9

17

18

مجموع

صنف چهارم سمستر اول

 

 

7

 

6

1

3

اساسی

ELE 411

CAD/CAM AND ELECTRONICS DESIGN

1

COM 221

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 411

VOICE OVER IP NETWORKS

2

ندارد

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 412

WEB DESIGNING

3

IT 322

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 413

OPERATING SYSTEMS

4

IT 311

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 411

PROGRAMMING IN JAVA I

5

ندارد

3

 

 

3

3

انتخابی غیر مسلکی

BE 412

PROJECT MANAGEMENT

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 411

Islamic Studies VII

7

 

29

0

15

14

19

مجموع

صنف چهارم سمستر دوم

 

IT 413

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 423

UNIX/LINUX OPERATING SYSTEM

1

IT 411

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 421

PROGRAMMING IN JAVA II

2

ندارد

13

 

12

1

5

اختصاصی

COM 421

PROJECT DESIGN

3

IT 211

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 422

NETWORKS SECURITY

4

IT 211

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 424

NETWORK ADMINSTRATION

5

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 421

Islamic Studies VIII

6

 

30

0

18

12

18

مجموع

 

235

18

84

133

153

مجموع عمومی