اکادمی سیسکو CISCO ACADEMY

  انستیتوت ICT    در کنار پروگرام لیسانس ICT خویش  اکادمی سیسکو را نیز بمنظور رشد و ارتقای ظرفیت و توانایی های جوانان کشور در بخش IT ایجاد و تاکنون توانسته که در سه پروگرام ذیل :

 • CCNA Discovery
  • CCNA 1 – Networking for Home and Small Business
  • CCNA 2- Working at Small – t- Medium Business or ISPC
  • CCNA 3 -Introducing Routing and Switching in the Enterprise
  • CCNA 4 -Designing and Supporting Computer Networks
 • CCNA Exploration
 • CCNA Exploration 1 – Fundamentals of Networking
 • CCNA Exploration 2 – Routing Protocols and Concepts
 • CCNA Exploration 3 – LAN Switching and Wireless
 • CCNA Exploration 4 – Accessing the WAN

 · IT Essential

بیش از 600  نفر را آموزش دهد.  پروگرام سیسکو یکی از پروگرام های معیاری است که  با  تکمیل تمام شرایط و سپری نمودن امتحان معیاری بصورت آنلاین ، تصدیقنامه از طریق اداره مرکزی سیسکو  صدور مییابد.